بهاری داری از وی بر خور امروز   ****   که هر فصلی نخواهد بود نوروز


گلی کو ، را نبوید ، آدمی زاد   *****    چو هنگام خزان آید برد ، باد