عزیزان موسم جوش بهاره     چمن پر سبزه و صحرا لاله زاره

دمی فرصت غنیمت دان در این فصل     که دنیای دنی بی اعتباره